Radna mjesta

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila raspisuje natječaj za obavljanje poslova sljedećih radnih mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA – Jedan ( 1 ) izvršitelj/ica

2. ODGOJITELJ/ICA – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA – Dva ( 2 ) izvršitelj/ica

UVJETI:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13 )

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – ovjerena preslika
  • preslika domovnice
  • dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis HZMO )
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( sukladno Čl. 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07 i 94/13) ne starije od 6 mjeseci
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( sukladno Čl.25.st.4 zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na d.v.malavila@gmail.com ili na adresu Waldorfski dječji vrtić Mala vila, Zametska 6, 51000 Rijeka