Dokumenti

ZAKONI KOJI REGULIRAJU DJELATNOST

• Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, 10/97, 107/07)
• Zakon o ustanovama (NN, 76/93 )
• Zakon o radu (NN, 137/04 pročišćeni tekst )
• Zakon o zaštiti na radu (NN, 59/06)
• Zakon o zaštiti od požara (NN, 58/93)
• Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (NN, 73/97)
• Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN, 50/96)

PODZAKONSKI AKTI

• Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
• Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencija o dječjem vrtiću (NN, 114/02)
• Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, 105/02)
• Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spozanje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje (NN, 176/03) i drugi

STRATEŠKI DOKUMENT

• Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)

OPĆI AKTI

– Statut
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
– Poslovnik o radu Upravnog vijeća
– Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
– Pravilnik o upisu djece

– Izvješće o radu u 2014./2015. godini
– Plan i program rada za 2015./2016. godinu

PRISTUP INFORMACIJAMA